Đăng bài

Đăng bài viết lên website của bạn

Để đăng bài viết lên website, tại màn hình sửa bài. Bạn chú ý chọn website bạn đã thêm nằm góc ở trên công cụ sửa bài

Trong trường hợp bạn không thêm website, vui lòng quay lại bước "Quản lý website" để thêm 1 website

Sau khi chọn website, bạn bấm nút Publish để đăng bài lên website của bạn

Last updated