Model AI - kết quả viết bài

Ví dụ sử dụng các Model AI và kết quả các bài viết do các model này

AIKTP hỗ trợ nhiều Model AI, điều này giúp bạn dễ dàng chọn lựa AI viết bài. Tùy theo từng model AI, mà kết quả bài viết sẽ khác nhau.

Model chatGPT 3.5 Tubo

Ưu điểm của model chatGPT 3.5 Tubo là tốc độ hoạt động rất nhanh, cho kết quả viết gần như tức thời.

chatGPT 3.5 là model AI có chi phí sử dụng là 1 lần viết bằng 1 post, tương ứng với khi bạn dùng model này sẽ trừ số lượng của bạn đi 1 bài.

Ví dụ khi sử dụng model chatGPT 3.5 Tubo.

Kết quả bài viết do AI sử dụng model chatGPT 3.5 Tubo

Model claude 2.0

Ưu điểm của model claude 2.0 là dữ liệu cập nhập đến năm 2023, tốc độ phản hồi chậm hơn so với chatGPT 3.5 Tubo

claude 2.0 là model AI có chi phí sử dụng là 1 lần viết bằng 2 post, tương ứng với khi bạn dùng model này sẽ trừ số lượng của bạn đi 2 bài.

Với cùng input như trên dùng model Claude 2.0

Kết quả bài viết do AI sử dụng model claude 2.0

Model chatGPT 4.0

Model chatGPT 4.0 hay thường gọi lạ chatGPT Plus.

Ưu điểm của model chatGPT 4.0 là phong cách viết bài mượt hơn, tuy nhiên tốc độ phản hồi của chatGPT 4.0 chậm hơn chatGPT 3.5 Tubo

chatGPT 4.0 là model AI có chi phí sử dụng là 1 lần viết bằng 2 post, tương ứng với khi bạn dùng model này sẽ trừ số lượng của bạn đi 2 bài.

Với cùng input như trên dùng model chatGPT 4.0

Kết quả bài viết do AI sử dụng model chatGPT 4.0

Last updated