Thêm website - API

Hướng dẫn thêm website đạng tự code thông qua lập trình API

Hướng dẫn này dùng cho các website không thuộc nền tảng tích hợp bởi AIKTP, bạn muốn kết nối vào AIKTP để sử dụng AI và đăng bài.

Để sử dụng tính năng này bạn cần lập trình 1 endpoint trên website của bạn. AIKTP sẽ thông qua Endpoint này để giao tiếp với website bạn.

Tải source code mẫu

Bạn tải source code mẫu tại https://aiktp.com/files/aiktp_api_php.zip

Quy trình là, bạn sửa lại code mẫu và upload ngược lên server của bạn. Đảm bảo các method trên server của bạn giống với method trong source code mẫu.

Bạn có thể kiểm tra các method tại link postman

Các method

Chú ý endpoin (URL) phải cố định không thay đổi. Vì thế các method giao tiếp giữa AIKTP và bạn đều thông qua phương thức POST.

Khi AIKTP giao tiếp với bạn, AIKTP sẽ giao tiếp thông qua 1 API Key. Bạn sẽ là người quản lý API key này.

Để hiệu chỉnh API key, bạn mở file aiktp_remote_api.php trong file zip bạn tải về.

Tìm dòng đầu tiên và sửa apiKey theo ý bạn

Sau khi sửa xong thì API này chính là thông số bạn dán vào trang https://aiktp.com/websites

Cơ chế hoạt dộng

Xác minh

Khi bạn dán API URL và API Key vào website aiktp.com, bấm Verify, hệ thống sẽ kết nối với bạn qua task "verifyAPIKey" và truyền đi theo phương thức _POST.

Nếu bạn trả về success, hệ thống sẽ coi như xác minh thành công. Và có thể kết nối với bạn.

Đăng bài

Sau khi bạn xác minh website, bạn có thể tiến hành đăng bài. Quá trình đăng bài sẽ gồm 2 phần

Trước khi đăng bài: Hệ thống sẽ kết nối với bạn để lấy các chuyên mục thông qua task "getListCategories"

Sau khi bạn bấm nút "Publish Now" hệ thống sẽ kết nối với bạn thông qua task "createPost" hoặc "updatePost" tùy vào bài viết đó có currentPostId chưa.

currentPostId là giá trị bạn trả về khi thực hiện task "createPost".

Chú ý:

  • Trong trường hợp bạn bấm 2,3 lần nút "Publish Now" mà không reload lại trang, hệ thống sẽ không có giá trị currentPostId vì thế sẽ tạo ra 2,3 bài giống nhau. Bạn phải tự kiểm soát trường hợp này.

  • Trong trường hợp bạn đăng bài lên website A, lại đăng tiếp vào website B, hệ thống sẽ truyền kèm currentPostId và gọi phương thức "updatePost", bạn cũng cần kiểm tra bài trước khi update bên phía bạn

Trong trường hợp bạn cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với tele https://t.me/aiktpgroup

Last updated