Thêm website - Shopify

Hướng dẫn thêm website của nền tảng shopify vào aiktp

Tại màn hình thêm website, chọn Shopify

Tại màn hình AIKTP tiếp theo, bạn cần điền 2 thông tin: Store URL và API Token

Quay trở lại phần quản lý của Shopify

Mục Store Name chính là tên của cửa hàng của bạn. Chú ý chỉ chọn mục như hình, không cần chọn đầy đủ đường dẫn

Tiếp đến để lấy App Token, bạn quay trở lại trang admin của shopify. Bấm vào menu Apps

Một popup hiện ra, Tại popup chọn mục

Bấm nút "Develop Apps"

Chọn "Create App"

Tại popup, điền App Name và chọn Create App

Sau khi app được tạo, bấm vào nút "Config Admin API scopes"

Ở ô search gõ "content" sau đo check quyền như hình

Sau đó bấm "Save"

Sau đó bạn bấm "Install App"

Một popup hiện ra, bấm Install

Sau đó bấm để copy API Token

Copy mục API này đán vào mục thêm website của aiktp như hình

Sau đó bạn bấm nút "Verify" để hệ thống xác nhận rồi bấm "Save" để hoàn tất.

Last updated