Danh sách website

Danh sách website giúp bạn quản lý các website của bạn nhanh chóng

Để truy cập danh sách website, bạn bấm vào menu Trang Web

Tại đây bạn sẽ thấy 1 bảng quản lý website

Trong đó thông tin bao gồm:

  • Add Website: thêm 1 website mà bạn quản lý vào

  • Pending post: là bài viết còn chờ viết

  • Completed post: là bài viết đã viết xong

  • Publish post: là bài viết đã đăng lên website của bạn

  • Delay: dùng khi bạn muốn tự động viết và đăng bài 100%

Last updated